top of page

 

סל הריון ולידה - מאוחדת שיא

תקופת המתנה: 9 חודשים ממועד ההצטרפות לתכנית

מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.

מבוטחת בהיריון או לאחר לידה תהא זכאית לכיסויים הבאים:

  - שיפוי כספי בגין שירותים רפואיים (למעט שירותי רפואה משלימה), שנרכשו במהלך תקופת ההיריון, אשר קדמה לאשפוזה כיולדת וזאת בקשר עם הריונה או הלידה הצפויה, אשר אינם נכללים בסל הבריאות או בתכנית לשירותים נוספים "עדיף" ו/או "שיא" או כאלו הכלולים בתכניות "עדיף" ו/או "שיא" וביחס אליהם מימשה המבוטחת את זכאותה להחזר חלקי.

- שירות שרכשה המבוטחת עד שלושה חודשים לאחר הלידה, ובלבד שהוא אחד מאלה: יעוץ הנקה אישי, ייעוץ שינה לתינוק, דולה/תומכת לידה, ייעוץ אישי לפעילות גופנית ו/או לתזונה נכונה ליולדת ואחות פרטית בבית היולדת.

- אביזרים רפואיים שהם אחד מאלה: משאבת הנקה וציוד נלווה להנקה, חזיית הנקה עד – 2 חזיות, משקולות לחיזוק רצפת האגן, סטימולטור לחיזוק רצפת האגן , משקל אלקטרוני, טנס ללידה בהשכרה, דופלר בהשכרה ומוניטור עוברי.

* הארכת מספר ימי ההבראה ליולדת בשלושה ימים נוספים החל מהילד הרביעי וזאת מעבר לאמור בסעיף 15 בתקנון "מאוחדת עדיף", בכפוף ליתר תנאי הסעיף האמור.

* המבוטחת תהא זכאית לסכום שיפוי מירבי בשיעור של 75%, ועד לתקרה המצטברת של 8,000 ₪ מסך ההוצאה בפועל, וזאת ללא הגבלה על מספר ההריונות שלגביהן ניתן לממש את סכום השיפוי המירבי. סכום שיפוי זה ניתן למימוש פעם אחת בחיים בכל תקופת החברות במאוחדת. "הוצאה בפועל" הוצאה הרשומה על שם - המבוטחת בלבד.

* מובהר בזאת, כי במקרה בו המבוטחת רכשה שירות בהחזר במסגרת התכניות "מאוחדת עדיף" ו/או "מאוחדת שיא", ינוכה כל החזר שהמבוטחת קיבלה או זכאית לקבל מן התכניות האמורות מהסכום הכולל שהוציאה המבוטחת בפועל בגין השירות, כך ששיעור השיפוי המירבי לפי סעיף 30.2 יחול רק בגין יתרת סכום הוצאתה. "שירות בהחזר" שירות שניתן בגינו החזר כספי מ"מאוחדת עדיף" או "מאוחדת שיא" מהסכום - הכולל שהוציאה המבוטחת.

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 29/06/2017

bottom of page