top of page

 

סל הריון ולידה - לאומית זהב

המקרה המזכה: מצב שבו אישה בהיריון או עד 6 חודשים לאחר הלידה, שהינה עמיתה ב"לאומית זהב" זקוקה לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה, טיפול רפואי, שירות רפואי או אביזר רפואי, אשר אינם נכללים בסל הבריאות הבסיסי ו/או ב"לאומית זהב" והכל בקשר עם הריונה ו/או הלידה (ועד 6 חודשים לאחר הלידה).

על אף האמור, תהיה העמיתה זכאית להחזר לפי סעיף זה בגין שירותים שרכשה אשר מזכים אותה בהחזר מ"לאומית זהב" וזאת מעבר לסכום ההחזר המגיע לה מ"לאומית זהב" שלא במסגרת סל היריון ולידה .

כל האמור לעיל בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

1. הזכאות לסל היריון ולידה הינה לעמיתה בלבד ולא תנתן לבן הזוג ו/או ליילוד.

2. בכל הקשור ללידה ועד 6 חודשים לאחריה יכלול סל היריון ולידה רק את השירותים הבאים: תומכת לידה - דולה, שימור דם טבורי, ייעוץ שינה לתינוק, ייעוץ הנקה, ייעוץ אישי לפעילות גופנית ו/או לתזונה נכונה ליולדת, אחות פרטית בבית היולדת.

3.  האביזרים שיכוסו: משאבת הנקה וציוד נלווה להנקה, חזיית ההנקה (עד 2 חזיות), משקולות לחיזוק רצפת האגן, סטימולטור לחיזוק רצפת האגן, משקל אלקטרוני, טנס ללידה בהשכרה, דופלר בהשכרה, מוניטור עוברי.

4.  הארכת ימי הבראה ליולדת - החל בילד שלישי בשלושה ימים נוספים, וזאת מעבר לכיסוי הקיים ב"לאומית זהב" בכפוף לשאר תנאי הכיסוי הקיים.

5.  סל היריון ולידה לא יכלול את הנושאים הבאים:

   - טיפול מכל סוג שהוא הקשור לפוריות.

   -  טיפול שאינו קונבציונלי או טיפול מתחום הרפואה המשלימה. 

   - יעוץ, בדיקה, טיפול שירות או אביזר מכל סוג שהוא, שאינם רפואיים, למעט המפורט בסעיף 2. 

   - החזר בגין השתתפות עצמית ששולמה ע"י העמיתה ב"לאומית זהב".

התשלום עבור השירות הרפואי: הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות בתנאים המצטברים הבאים:

* הקופה תשפה את העמיתה כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.

* הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 75% מההוצאות הממשיות אשר הוציאה העמיתה בפועל ועד תקרה מצטברת של 8000 ש"ח לכל ההוצאות גם יחד בגין סל היריון ולידה לכל תקופת ההסכם (כל תקופת החברות).

תקופת אכשרה: 6 חודשים.

תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/02/2018

bottom of page