top of page

סל ליולדת - מכבי שלי

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": מתווסף.

מקרה מזכה

* מצב בו אשה בהריון, או עד 6 חודשים לאחר לידה, שהינה מבוטחת בתכנית ”מכבי

  שלי“ זקוקה לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה, טיפול רפואי, שירות רפואי ואביזר רפואי,

  אשר אינם נכללים בסל הבריאות הבסיסי ו/או בתכנית "מכבי זהב" ו/או בתכנית ”מכבי

  שלי“ והכל בקשר עם הריונה ו/או הלידה (ועד 6 חודשים שלאחר הלידה).

* על אף האמור, תהיה המבוטחת זכאית להחזר לפי סעיף זה בגין שירותים שרכשה

  מספק שלא בהסדר ושמזכים אותה בהחזר מ"מכבי זהב", וזאת מעבר לסכום ההחזר

  המגיע לה מ"מכבי זהב".

* כל האמור לעיל בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

  1. ה"סל ליולדת" הינו למבוטחת בלבד ולא יינתן לבן הזוג ו/או ליילוד.

  2. בכל הקשור ללידה ועד 6 חודשים שלאחריה יכלול ה"סל ליולדת" רק את

      הנושאים הבאים:

      * תומכת לידה - דולה .

      * שימור דם טבורי.

      * הבראה תוך חודשיים ימים מהלידה בבית הבראה או מתקן המיועד להבראה

        לאחר לידה, וזאת כאשר החברה שהתה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית

        הבראה.

  3. משאבת הנקה, חזיית הנקה (עד שתי חזיות) ואביזרי הנקה רפואיים אחרים.

* ה"סל ליולדת" לא יכלול את הנושאים/התחומים הבאים:

  - טיפול הקשור לפוריות מכל סוג שהוא.

  - טיפול שאינו קונבנציונלי או טיפול מתחום הרפואה המשלימה.

  - יעוץ, בדיקה, טיפול, שירות או אביזר מכל סוג שהוא שאינם רפואיים.

  - יעוץ הניתן למבוטחת על ידי רופא שהינו יועץ הכלול ברשימת המנתחים

    כמפורט בתקנון "מכבי זהב".

    גובה הכיסוי

* הסכום לו תהיה זכאית מבוטחת ”מכבי שלי“ בגין הוצאות במסגרת ה"סל ליולדת",

  יהיה בשיעור של 75% מסך ההוצאה בפועל ועד לתקרה מצטברת של 8,000 ש"ח,

  לכל ההוצאות גם יחד, לכל תקופת החברות.

תקופת המתנה - 6 חודשים.

תשומת לב המבוטחת מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/08/2017

bottom of page