top of page

חבילה לנשים בהריון - כללית מושלם פלטינום

מקרה מזכה

מקרה מזכה הינו מצב בו אשה בהריון שהינה עמיתה בתוכנית "מושלם פלטינום" (כהגדרת המונח "עמית" בתקנון זה) זקוקה לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה ו/או טיפול רפואי (והכל בקשר עם הריונה ו/או הלידה הצפויה), אשר אינם נכללים בסל הבריאות הבסיסי ו/או בתוכנית כללית מושלם ובלבד שאין מדובר בייעוץ/בדיקה/טיפול שאינם קונבנציונליים (לרבות טיפולי הומאופתיה ו/או תרופות אלטרנטיביות).

על אף האמור, תהיה עמיתה זכאית להחזר לפי פרק זה בגין שירותים שרכשה מספק שלא בהסדר ושמזכים אותה בהחזר מ"כללית מושלם", וזאת מעבר לסכום ההחזר המגיע לה מ"כללית מושלם".

בכל מקרה לא יינתן החזר בגין ייעוץ שניתן על ידי רופא מומחה יועץ בהסדר, כהגדרת מונח זה בפרק ה' לתקנון "כללית מושלם.

הכיסוי על פי פרק זה

הסכום המרבי לו תהא זכאית העמיתה בגין קרות כל אחד מהמקרים העונים על הגדרתו של מקרה מזכה, הינו בשיעור של 75% מסך ההוצאה שהוציאה העמיתה בפועל עד לתקרה מצטברת של8,040 ש"ח לכל תקופות החברות בתוכנית.

לעניין זה "הוצאה בפועל" משמעה הוצאה שהוציאה העמיתה מכיסה בניכוי כל החזר/השתתפות שהעמיתה קיבלה או זכאית לקבל מתוכנית "כללית מושלם".

בכל הקשור ללידה ועד ל- 6 חודשים שלאחריה תכלול החבילה את הנושאים הבאים בלבד:

1. שירותים שרכשה העמיתה ובלבד שהוא אחד מאלה: דולה/ תומכת לידה, שימור דם טבורי, יעוץ שינה לתינוק, אחות פרטית בבית היולדת, ייעוץ אישי לפעילות גופנית ו/או לתזונה נכונה ליולדת. 

2. הבראה לאחר לידה: שלושה ימי הבראה נוספים, החל מהילד הרביעי וזאת ברצף ומעבר לאמור בפרק ה' בתקנון "כללית מושלם": טבלת פרוט השרותים הרפואיים, סעיף 21 בתקנון, בכפוף ליתר תנאי הסעיף האמור ובזהה לתקרת ההחזר המצוינת בסעיף האמור.

3. אביזרים שרכשה העמיתה ובלבד שהוא אחד מאלה: חזיות הנקה (עד 2 חזיות), משאבות הנקה וציוד נלווה להנקה, מכשיר ביתי לזיהוי ומדידת דופק העובר (דופלר/מוניטור עוברי) להשכרה או קניה, משקולות לחיזוק רצפת האגן, סטימולטור לחיזוק רצפת האגן , משקל אלקטרוני.

מיצוי זכאות

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזכאות לכיסוי על פי פרק זה תהיה לאחר מיצוי הזכאות בתוכנית "כללית מושלם".

תקופת אכשרה לזכאות על פי פרק זה הינה 9 חודשים.

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/10/2017

bottom of page